واژگان کتاب چهار هزار لغت ضروری

 فایل صوتی واژگان کتاب چهار هزار لغت ضروری به همراه مثال و ترجمه. درس اول، بخش اول.          فایل صوتی واژگان کتاب چهار هزار لغت ضروری به همراه مثال و ترجمه. درس اول، بخش دوم. واژگان کتاب چهار هزار لغت ضروری @wboard_ir


ارسال شده در دسته‌بندی: آموزش لغات, آموزش هادیدگاه‌ها: 0

آموزش واژگان جملات

Imam Ali (a.s.): The best of brothers is the one whose friendship and amity is for the sake of Allah. 🖌بهترين برادران كسى است كه دوستى و محبتش براى خدا باشد. 💐 #آموزش_واژگان_جملات ✅ #واژگان_مهم: -endure: تحمل کردن، دوام داشتن، پایدار ماندن -⭐️enduring: با دوام، پایدار، با ثبات -friendship: دوستی، رفاقت -amity: مودت،رفاقت -⭐️for the sake of sb/sth: به خاطر کسی/چیزی، برای کسی/چیزی  


ارسال شده در دسته‌بندی: آموزش لغات, آموزش هادیدگاه‌ها: 0

َArbaeen – آموزش لغات

🔸The Holy Prophet (s): There exists in the heart of every believer a burning heat for the martyrdom of Hussain that will never subside. Mustadrak al-Wasā'il, v.10, p. 318 🖌براى شهادت حسین (علیه السلام) ، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود. 💐 #آموزش_واژگان_جملات 📓#جمله_شماره_17 👨‍🎓 #سطح_پیشرفته ✅ #واژگان_مهم: 93. exist وجود داشتن، بودن 94. believer مومن 95. burning سوزان، آتشین، شدید 96. ⭐️martyrdom شهادت 97. subside فروکش کردن، آرام شدن 🌺🌹🌺 باماهمراه باشید...


ارسال شده در دسته‌بندی: آموزش لغات, آموزش هادیدگاه‌ها: 0

مقایسه لغات accept vs except

#Confusing_Words accept vs except 1- accept. پذیرفتن، قبول کردن They offered me a job and I accepted. 2- except. به جز، إلا، جز آنکه You can have any of the cakes except this one. She could think of nothing to say except that she was sorry. https://wboard.ir/wp-content/uploads/2020/03/accept-vs-except.mp3   🌺🌹🌺


ارسال شده در دسته‌بندی: آموزش لغات, آموزش هادیدگاه‌ها: 0

آموزش واژه انگلیسی distinction به روش کدگذاری

آموزش واژه انگلیسی distinction به روش کدگذاری توسط دکتر راستی تبار کاری از گروه آموزشی وایت برد خرید نسخه کامل آموزش کد گذاری زبان انگلیسی ارشد و دکتری


آموزش واژه انگلیسی distinct به روش کدگذاری

آموزش واژه انگلیسی distinct به روش کدگذاری توسط دکتر راستی تبار کاری از گروه آموزشی وایت برد خرید نسخه کامل آموزش کد گذاری زبان انگلیسی ارشد و دکتری


آموزش واژه انگلیسی differentiate به روش کدگذاری

آموزش واژه انگلیسی differentiate به روش کدگذاری توسط دکتر راستی تبار کاری از گروه آموزشی وایت برد خرید نسخه کامل آموزش کد گذاری زبان انگلیسی ارشد و دکتری


آموزش واژه انگلیسی differ به روش کدگذاری

آموزش واژه انگلیسی differ به روش کدگذاری توسط دکتر راستی تبار کاری از گروه آموزشی وایت برد خرید نسخه کامل آموزش کد گذاری زبان انگلیسی ارشد و دکتری


آموزش واژه انگلیسی discriminate به روش کدگذاری

آموزش واژه انگلیسی discriminate به روش کدگذاری توسط دکتر راستی تبار کاری از گروه آموزشی وایت برد خرید نسخه کامل آموزش کد گذاری زبان انگلیسی ارشد و دکتری


آموزش واژه انگلیسی fame به روش کدگذاری

آموزش واژه انگلیسی fame به روش کدگذاری توسط دکتر راستی تبار کاری از گروه آموزشی وایت برد خرید نسخه کامل آموزش کد گذاری زبان انگلیسی ارشد و دکتری