آموزش واژگان جملات

Imam Ali (a.s.): The best of brothers is the one whose friendship and amity is for the sake of Allah.

🖌بهترين برادران كسى است كه دوستى و محبتش براى خدا باشد.

💐 #آموزش_واژگان_جملات
✅ #واژگان_مهم:
-endure: تحمل کردن، دوام داشتن، پایدار ماندن
-⭐️enduring: با دوام، پایدار، با ثبات
-friendship: دوستی، رفاقت
-amity: مودت،رفاقت
-⭐️for the sake of sb/sth: به خاطر کسی/چیزی، برای کسی/چیزی

 

اشتراک گذاری این نوشته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.