مقررات عمومی
• رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
• عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
• همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه

الف) مقررات آموزشی: 
• عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم
تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد.
• عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید.)
توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد.
• حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است.
توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند.

ب) شرایط قبولی در هر ترم:
کسب حداقل نمره 75 از 100 در امتحان پایان ترم

ج) قوانین اعطای مدرک:

  • در صورت اخذ نمره 12 از 20 برای زبان آموزان مدرک صادر می گردد و درجه اخذ شده نیز در مدارک درج می شود.
  • در صورت درخواست متقاضی امکان صدور گواهی گروه آموزشی وایت برد ممکن خواهد بود.

د) مقررات استرداد و رزرو شهریه:

  • پس از ثبت نام قطعی در دوره و پس از پایان جلسه اول، در صورت انصراف زبان آموز باید تمامی هزینه کلاس را به صورت کامل پرداخت نماید.
  • در صورت انصراف تا 48 ساعت قبل از شروع دوره، کل هزینه دریافتی هنگام ثبت نام عودت می گردد.
  • در صورت انصراف در جلسه اول مبلغ یک جلسه از هزینه دریافتی هنگام ثبت نام کسر و مابقی عودت می گردد.
  • در صورت پرداخت قسطی شهریه ، زبان آموز برای مبلغ باقیمانده باید چک یا سفته به موسسه تحویل نماید.