الف) مقررات عمومی: 
• رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی 
• عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس 
• همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه

ب) مقررات آموزشی: 
• عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم 
    تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد. 
• عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید.)
    توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد. 
• حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است. 
    توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند. 

ج) شرایط قبولی در هر ترم:
 کسب حداقل نمره 75 از 100 در امتحان پایان ترم

د) قوانین اعطای مدرک:

  •  در صورت اخذ نمره 12 از 20 برای زبان آموزان مدرک صادر می گردد و درجه اخذ شده نیز در مدارک درج می شود.
  • درصورت درخواست تایید مدارک توسط جهاددانشگاهی هزینه ای به صورت مجزا از زبان آموزان اخذ خواهد شد.

ه) مقررات استرداد و رزرو شهریه:

  • پس از ثبت نام قطعی در دوره و پس از پایان جلسه اول، در صورت انصراف زبان آموز باید تمامی هزینه کلاس را به صورت کامل پرداخت نماید.
  • در صورت انصراف تا 48 ساعت قبل از شروع دوره، کل هزینه دریافتی هنگام ثبت نام عودت می گردد.
  • در صورت انصراف در جلسه اول مبلغ یک جلسه از هزینه دریافتی هنگام ثبت نام کسر و مابقی عودت می گردد.
  • در صورت پرداخت قسطی شهریه ، زبان آموز برای مبلغ باقیمانده باید چک یا سفته به موسسه تحویل نماید.