برای برخی از دوره ها آزمون پایانی در نظر گرفته شده که کاربر پس از مطالعه و تکمیل تمامی جلسات در این آزمون ها می تواند شرکت کند.

این آزمون ها به صورت چند گزینه ای و تشریحی است و دارای زمان محدودی می باشد.

کاربران می توانند در صورت کسب نمره قبولی در آزمون ها از طریق فرم دریافت مدرک درخواست خود را برای ارائه مدرک ارسال نمایند بعد از تایید مدیریت، هزینه صدور مدرک شامل (هزینه پستی و …) از کاربر اخذ می گردد.

در مرحله بعد مدرک آموزشی به آدرس اعلامی کاربر ارسال می گردد.